Προς αποκατάσταση της αλήθειας σε σχέση με όλα όσα γενικόλογα, για προεκλογικούς λόγους και με μοναδικό σκοπό τη δημιουργία παραπειστικών εντυπώσεων, έχουν μέχρι σήμερα αναφερθεί σχετικά με το ζήτημα της πάγιας προκαταβολής, παραθέτουμε τις σχετικές διατάξεις, ώστε καθένας να μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του, αξιολογώντας παράλληλα την προχειρότητα με την οποία ορισμένοι αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά θέματα, τα οποία μάλιστα εν προκειμένω άπτονται της διαχείρισης των χρημάτων των δημοτών.

  1. Χρηματικό ένταλμα παγίας προκαταβολής εκδίδεται κατά τας διατάξεις των άρθρων 173 του Ν. 3463/2006 και 266 παρ.8 Ν. 3852/2010 και σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων.
  2. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Β.Δ. 17-5/14-6-59 « Χρηματικόν ένταλμαν παγίας προκαταβολής εκδίδεται κατά τας διατάξεις του άρθρου 180 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος». Κατά δε το άρθρο 180 του ισχύοντος τότε Ν.Δ. 2888/30 Ιουνίου/1 Ιουλίου 1954 (ΦΕΚ-139 Α’ : Περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος «1. Δι’ αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου δύναται να παρέχεται παγία προκαταβολή εις βάρος του οικείου κεφαλαίου του προϋπολογισμού δια την πληρωμήν ρητώς κατονομαζομένων εν τη αποφάσει μικρών επειγουσών δαπανών».
  3. Ήδη σήμερα, κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 266 Ν. 3852/2010, εκδόθηκε η  υπ’ αριθμόν 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010, σύμφωνα με την οποία, ως δαπάνες για τις οποίες επιτρέπεται η πληρωμή τους από την πάγια προκαταβολή ορίζονται: « α) Η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 82 περίπτ. γ’), β) Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 82 περίπτ. δ’, γ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών (άρθρο 82 περίπτ. ε’) και δ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων (άρθρο 83 παρ. 2 περίπτ. δ’).

Από τα ανωτέρω, συνάγεται ευθέως ότι, διαχρονικά, από καταβολής του θεσμού της πάγιας προκαταβολής, μέχρι και σήμερα, υπό το ισχύον νομικό πλαίσιο, από την Πάγια Προκαταβολή των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων μπορούν να πληρώνονται δαπάνες μόνο για την θεραπεία επειγουσών και έκτακτων αναγκών, ενώ αν πρόκειται για πάγιες ανάγκες, αυτές εκτελούνται με την προβλεπόμενη διαδικασία από τις υπηρεσίες του Δήμου και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτές η Πάγια Προκαταβολή.

 

Είναι σαφές ότι με τη θέσπιση των ανωτέρω περιορισμών εξασφαλίζονται μεταξύ άλλων, η οικονομία της διαδικασίας, ήτοι η αποφόρτιση των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, η οποία μάλιστα έχει ιδιαίτερη αξία στην περίπτωση του Δήμου μας, λόγω της υποστελέχωσής του, αλλά και πραγματική οικονομία στη διαχείριση των χρημάτων των δημοτών, δια της αποφυγής των απευθείας αναθέσεων και του κατακερματισμού των έργων.

Η Δημοτική μας Αρχή, συνεπής εξαρχής στην απόφασή της για συγκέντρωση των δαπανών και περιορισμό των κατατμήσεων, αντιμετωπίζει τις βλάβες της ύδρευσης, την αγροτική οδοποιία και τον δημοτικό φωτισμό με ετήσιες εργολαβίες παροχής υπηρεσιών κατόπιν δημόσιων διαγωνισμών και δεν πρόκειται να επιτρέψει την επιστροφή στις εποχές των ανεξέλεγκτων μικροαναθέσεων και του κατακερματισμού των δαπανών, όπως επιθυμούν ορισμένοι.

Απάντηση