Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δίκτυο Δημοτικού Φωτισμού

Γράφει ο Δημήτρης Ι. Μπογιατζής, Τεχνικός Σύμβουλος Δήμου Κυθήρων, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, MBA

Η εξοικονόμηση ενέργειας στον Δημοτικό Φωτισμό πρέπει να περιλαμβάνεται στις στρατηγικές ενέργειες για κάθε Δήμο καθώς η εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικότερου εξοπλισμού στον οδοφωτισμό μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην εξοικονόμηση πόρων, στη μείωση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης, στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και, ταυτόχρονα, στη βελτίωση της ποιότητας φωτισμού. Έχει, συνεπώς, οικονομικά, περιβαλλοντικά και ποιοτικά οφέλη για τον Δήμο και τους κατοίκους του.

Ο Δήμος Κυθήρων, έχοντας κατανοήσει τα οφέλη που προκύπτουν από την Ενεργειακή Εξοικονόμηση (όχι μόνο στον Δημοτικό Φωτισμό αλλά σε όλους τους τομείς), προχωρεί για πρώτη φορά με σαφή και συγκεκριμένο προγραμματισμό στην χάραξη ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού που μπορεί να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη από τη μείωση του λειτουργικού κόστους του Δήμου μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας. Για τον σκοπό αυτό, τον Οκτώβριο 2015, ο Δήμος Κυθήρων αποφάσισε την συμμετοχή του στην πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Σύμφωνο των Δημάρχων» (www.eumayors.eu), η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της αναγνώρισης του ιδιαίτερα σημαντικού ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην επίτευξη του στόχου που ανέλαβε το 2008 η Ευρωπαϊκή Ένωση για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020 (και 40% έως το 2030), ως αποτέλεσμα της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% και του προσδιορισμού του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα σε 20%.

Η συμμετοχή του Δήμου Κυθήρων στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» του δίνει το δικαίωμα πρόσβασης σε συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς η Ε.Ε. προσαρμόζει ή δημιουργεί συγκεκριμένους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς για να βοηθήσει τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους, εφόσον επιδεικνύουν σχετική ωριμότητα μελετών. Ο Δήμος Κυθήρων για να είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί τα εργαλεία αυτά, συνέταξε Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ), στο οποίο περιγράφονται τα μέτρα που προτείνονται σε διάφορους άξονες τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, και το έχει υποβάλλει προς έγκριση στο «Σύμφωνο των Δημάρχων». Το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΣΔΑΕ) είναι το βασικό έγγραφο που παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίον ο Δήμος θα εκπληρώσει την δέσμευσή του -ηθική και όχι νομική- για

 • Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τουλάχιστον 20%
 • Συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%.
 • Μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) τουλάχιστον κατά 20%

έως το 2020 με έτος αναφοράς το 1990, ή άλλο πλησιέστερο έτος. Για τον Δήμο Κυθήρων  το έτος αναφοράς είναι το 2011, για το οποίο υπάρχουν ακριβή δεδομένα απογραφής των εκπομπών CO2.

Στο ΣΔΑΕ περιγράφεται η υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση του Δήμου Κυθήρων και οι εκπομπές CO2 που προκύπτουν από τις δράσεις του Δήμου και των πολιτών. Με βάση τα αποτελέσματα της Απογραφής Εκπομπών Αερίων στο έτος αναφοράς, προσδιορίζονται οι βέλτιστοι τομείς  δράσης και προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα μείωσης των εκπομπών CO2.

Το ΣΔΑΕ περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων και παρεμβάσεων που αποσκοπούν:

 • στην ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών και δημόσιων κτηρίων
 • στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων του τριτογενή τομέα και τις κατοικίες
 • στην εξοικονόμηση και ορθολογική διαχείριση στο δημοτικό φωτισμό
 • στην αξιοποίηση των τεχνολογιών ΑΠΕ
 • στην υιοθέτηση διαδικασιών «Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων»
 • στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών στα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας

Συνοπτικά οι δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών και δημόσιων κτηρίων περιλαμβάνουν:

 • εξωτερική θερμομόνωση του κελύφους του κτηρίου
 • αντικατάσταση των κουφωμάτων
 • εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης κτηρίων (BMS)
 • αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων
 • αντικατάσταση παλαιών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης

Ο Δήμος αναγνωρίζει ότι οι δράσεις για τη μείωση της κατανάλωσης στα δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις δεν θα αποφέρει σημαντικές μειώσεις στις συνολικές εκπομπές CO2 εντός του Δήμου. Δεδομένου, όμως, ότι είναι ο πλησιέστερος φορέας διοίκησης των πολιτών, οφείλει να αποτελεί πρότυπο για τους πολίτες κάνοντας ορθολογική χρήση ενέργειας και υιοθετώντας αειφόρα πρότυπα κατανάλωσης, τα οποία παρουσιάζουν πολλαπλά οφέλη για τους χρήστες των υποδομών και λειτουργιών αλλά και για τον ίδιο το Δήμο μέσω των μειωμένων λογαριασμών ενέργειας.

Σημαντικό ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στον Δήμο αφορά στο φωτισμό Δημοσίων και ανοιχτών χώρων. Συγκεκριμένα, στο ΣΔΑΕ με έτος αναφοράς 2011 υπολογίστηκε ότι ο Δήμος Κυθήρων καταναλώνει ετησίως 852.000kWh, εκ των οποίων τις 356.000kWh (δηλαδή το 41,78%) για τον δημοτικό φωτισμό. Να σημειώσουμε, επίσης, ότι στα δημοτικά αντλιοστάσια η ετήσια κατανάλωση είναι 389.000kWh (45,65%) και θα πρέπει να είναι ο επόμενος στόχος εξοικονόμησης (Έχει ήδη υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης εξοπλισμού τηλε-ελέγχου και τηλεχειρισμού, προϋπολογισμού 1.981.396€, που αναμένεται να συμβάλει στην μείωση κατανάλωσης ενέργειας). Συνεπώς η δράση για την εξοικονόμηση ενέργειας στον δημόσιο φωτισμό πρέπει να αποτελέσει ένα μείζον θέμα για τον Δήμο μας τόσο για περιβαλλοντικούς όσο και κυρίως για οικονομικούς λόγους. Για τον λόγο αυτό αποτελεί επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουμε στον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων συστημάτων φωτισμού σε ανοιχτούς δημοσίους χώρους (π.χ. πεζόδρομους, πλατείες) και στον οδοφωτισμό, αφού κάτι τέτοιο αποτελεί άμεση, εύκολη και δραστική λύση για εξοικονόμηση ενέργειας. Ήδη στις αρχές Απριλίου αντικαταστάθηκαν όλα τα φωτιστικά σώματα στο λιμένα Διακοφτίου (συνολικά 20) με σύγχρονα συστήματα φωτισμού τύπου led, που κυριολεκτικά άλλαξαν τον φωτισμό του κύριου λιμανιού του νησιού μας.

Κύρια δράση αποτελεί η χρήση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων led στον οδοφωτισμό και στον φωτισμό πλατειών. Οι λαμπτήρες/φωτιστικά led:

 • Έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
 • Έχουν χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της μικρότερης εγκατεστημένης ισχύος
 • Έχουν μηδενικό κόστος λειτουργίας

 Οι δράσεις αυτές μπορεί να επιφέρουν μείωση έως 35% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για Δημοτικό Φωτισμό του Δήμου Κυθήρων, δηλαδή 124.50kWh λιγότερες σε ετήσια βάση. Αυτό σημαίνει σημαντική μείωση των λογαριασμών ρεύματος του Δήμου και, συνεπώς, περισσότερα διαθέσιμα χρήματα για πραγματοποίηση άλλων χρήσιμων και απαραίτητων έργων.

Ο Δήμος θα προχωρήσει άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την αναλυτική καταγραφή του δημοτικού φωτισμού και των πλατειών με ταυτόχρονες μελέτες φωτισμού τμημάτων ή όλου του δικτύου, όπου θα ελέγχεται και η ποιότητα του φωτισμού σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ώστε να τεκμηριωθεί και να υπολογιστεί:

 • η εξοικονόμηση πόρων
 • η μείωση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης
 • η βελτίωση της ποιότητας φωτισμού

που θα προκύψουν από την αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισμού φωτισμού με σύγχρονης τεχνολογίας φωτιστικά σώματα. Θα εξεταστούν, επίσης, εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης της υλοποίησης της επένδυσης. Στόχος του Δήμου είναι εντός του 2017 να έχει πλήρη Φάκελο Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας αντικατάστασης φωτισμού, ώστε να υποβάλλει το έργο προς χρηματοδότηση.

Απάντηση